C Alvares Songs | Zolmanchi Maim Lyrics | Konkani Song

C Alvares Songs

C Alvares Songs | Zolmanchi Maim Lyrics | Konkani Song

 

SongZolmanchi Main
LyricsC Alvares
SingersC Alvares &

 

 

Zolmanchi Maim Lyrics

…..Dailouge…..

Alvares: Maim maim, maim
Ophelia: konn mozo put hea estadar, kitem zalam re mojea puta
tuje dolle tuzo donko, mojea puta
Alvares: maim maka zuzan mar lagon anv hospital aslom maim donui moje
dolle futtleat anvem tuka songonk naslem anv portun etolom mhunnon
ho poi ailom maim

….Song……

Ophelia: Estad mojen poi nezo, rogtacho tembo mozo
Alvares: Jito anv urlo mhunn maim di axiravad tuzo
Ophelia: Jiv vo kamplo, adhar somplo
Alvares: Khoxi za maim put portun, ailo munn aplo

Ophelia: Puta tum kitem kortoloi
Avoik he, koxi poitoloi?
Alvares: Devacher maim xinn korcho nhoim

Ophelia: Anik maka assa konn, koxem mojem poitoloi thond
Alvares: Argam di Devak maim, mojer daddunk nam mhunn morn
Ophelia: Dolle khoim gele, konnem te velle
Alvares: Dusmanacher zoit voronk maim kitle zann mele

Ophelia; Kitem antam amcho fuddar
Moddun mojem zalem ghor-dar
Alvares: Serkar maim ditolo adar

Ophelia: Avoichem chintinam kaim, Indiecho mog tuje thaim
Alvares: India mhunnchem zonn ekleachi khaxea zolmachi maim
Ophelia: Tunch mojem sukh, poi nozo dukh
Alvares: Zuzan anv vochon maim avem adharunk nam chukh

Ophelia: Avoik tum ghaltai khontini
Vaddoilo tuka mojeach athani
Alvares: Indiek sambaunk zai ticheach putani,Indiek sambaunk zai ticheach putani

 

 

 

Suggested Songs

 

Konkani | Bombay Dekho Lyrics – Jacinto Vaz

Alfred Rose & Rita Rose | Osoch Fottoitai

Dadar – Jacinto Vaz and Sucorrina

Konkani Song Goenchi Suttka | Jacinto Vaz

 

Spread the love

Author: goansongs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *