Jacint Vaz Songs | Konkani Song Kongotti

Jacint Vaz Songs

Jacint Vaz Songs | Konkani Song Kongotti

 

 

SongKongotti
Lyrics Jacinto Vaz
SingerJacinto Vaz

 

 

Kongotti Lyrics

 

Mhunnta chikol bhor, konnakui dhorta ghott
Kednaim mog sanvronam baba taka kitem re khor lott
Khorench sangonam fott, mogachi zatoch moubott
Mog kornarani poi kai bori pidder keli Kongott

Thuim mog kai boro zata, konn bottatte khata
Revent korta tata, uprant fatta fatta
Magir tum kitem poi, okol mhunnta avoi
Cholo nozo, paim dukhta, maka ghara vhoron pavoi
Tum Kongotti ravoi, oklek sandwich khavoi
Kai boro mog revent lovta, fott sango nam, voi voi

Kongotti ravxi tor, doriachem varem khor
Sanjechem kai borem puta thuim konnakui vengent dhor
Hollywood mhunnta tem Kongottik zai nam sor
Mog kornaranak poun ramponnkarank ailo zor

Sanjechim zatoch nov, konnacheai mogan lov
Bailoch, asonam ghov, uprant Bombaim pov
Magir thoim kaichea kai, mouza mar, nam maim-pai
Khuxeal tum astoloi, jivakuch zaii ghottai
Mogachi suropai, mudansak uzo lai
Kitem re Maiache mhoineant Kongotti, hai hai

Vochon Kongotti rav, bhoinnik voukhona bhav
Kai bori serkos puta thuim, poun jivak poddta zau
Mog kornarancho bobau, jevonn naka bangdda khao
Thoddeancho mog nivddaunk ghusta kitem sangom Jesu pau

Avoi ge mhoje maim, hanv sangonam tumkam kaim
Hem sogllem Deva thaim, maim-pai asta Bombaim
Sangta teo nhoim fotti, mog korunk bailoi ghotti
Rokddoch konnakui bhultai dakoixi tor notti
Mogak marun fotti, povon gelo Moti
Maiacho mhoino mhunnche sorg mure Kongotti

 

 

 

Suggested Songs

 

Jacinto Vaz | Motorkar Lyrics

Kamat De Assolna | Lanvikai Lyrics

Lawrence De Tiracol | Moje Kumar Lyrics

Konkani Song Anvdde Lyrics | Luis Martins & Lourdes Colaco

Spread the love

Author: goansongs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *